Znajdujesz się tutaj:   Hotel *** Restauracja Sitarska w Biłgoraju Aktualności / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


WYNIKI OGŁOSZENIA II


Wyniki ogłoszenia - (skany protokołu) na dole tej strony !!!


OGŁOSZENIE I


Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej
poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW


"Beneficjent firma "RESTART" G. BOROWY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA” unieważnia postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na budowę nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW w ramach projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez firmę "RESTART" G. BOROWY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA” z uwagi na rażącą rozbieżność cenową pomiędzy najtańszą i najdroższą złożoną ofertą. Zamawiający zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach projektu z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego."


Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji: 15.05.2018

Strona ogłoszenia - Baza Konkurencyjnosci. Fundusze europejskie

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2018

Numer ogłoszenia

1111547

Status ogłoszenia

Zakończone

OGŁOSZENIE II


Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW_KONKURS POWTÓRZONY

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji: 18.07.2018

Strona ogłoszenia - Baza Konkurencyjnosci. Fundusze europejskie

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2018

Numer ogłoszenia

1126088

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie.
8.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w Zaproszeniu, dołączyć wszystkie wymagane dokumenty oraz wypełniony formularz oferty. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Uwaga:
Oferty złożone na formularzu niezgodnym z opisem niniejszego Zaproszenia zostaną odrzucone.
8.3. Oferta i wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, które należy załączyć do oferty.
8.4. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.
8.5. Oczywiste omyłki w tekście oferty zostaną poprawione, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony Wykonawca.
8.6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana do Zamawiającego następująco:
"RestArt" Borowy i Wspólnicy
Spółka Jawna,
ul. 3 Maja 21
23-400 Biłgoraj
NIP: 918-198-40-21
krzysztof.borowy@sitarska.pl
www.sitarska.pl

lub na adres e-mail: krzysztof.borowy@sitarska.pl
oraz zatytułowana:
„Oferta na budowę instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez firmę "RESTART" G. BOROWY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA”
nie otwierać przed 03.08.2018 r. Godz. 09:00

Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.
8.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
8.8. Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) podatek VAT.
8.9. W ofercie nie można podawać upustów.
8.10. Wycofanie oferty lub jej zmiany.
1) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
2) Zmiany, poprawki i uzupełnienia dotyczące informacji wypełnianych przez Wykonawców w formularzu oferty winny zawierać:
- wskazanie miejsca dokonania zmian, poprawek i uzupełnień,
- treść pierwotną w przypadku zmian lub poprawek,
- treść poprawioną (w przypadku zmian lub poprawek) lub treść uzupełnienia.
3) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.
4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie to powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta z dopiskiem „WYCOFANIE”.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać w formie papierowej do dnia 03.08.2018 r. do godz. 09.00 lub na e-mail: krzysztof.borowy@sitarska.pl

Oferty złożone po terminie będą zwracane Wykonawcy bez rozpatrzenia.
Przy składaniu oferty, na żądanie Wykonawcy, wydawane będzie pokwitowanie.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich doręczenia przez pocztę do Zamawiającego do dnia 03.08.2018 r. włącznie do godziny 09.00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.08.2018 r. o godz.10.00 w
"RestArt" Borowy i Wspólnicy
Spółka Jawna,
ul. 3 Maja 21
23-400 Biłgoraj

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.borowy@sitarska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Borowy

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696 490 880

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW.


W ramach zlecenia zaplanowano roboty instalacyjne związane z budową instalacji fotowoltaicznej wraz z inteligentnym systemem zarządzania energią wykorzystującym technologie informacyjno - komunikacyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW. Montaż instalacji obejmuje swoim zakresem m.in.: - budowę za licznikowych linii kablowych nN, - budowę złącza kablowego nN, -wykonanie instalacji zmiennoprądowej (AC) instalacji fotowoltaicznej, - wykonanie instalacji stałoprądowej (DC) instalacji fotowoltaicznej, , - układy pomiarowe (kontrolne) energii elektrycznej, - ochronę przeciwporażeniową.

Specyfikacja techniczna:

-Parametry minimalne panelu fotowoltaicznego monokrystaliczne – potwierdzone kartą katalogową

• Moc znamionowa 280 Wp (moc panelu musi być taka sama)
• Klasa ogniw A.
• Fabrycznie nowe, 60 ogniw.
• Niewymagające odśnieżania i mycia.
• Gwarancja paneli PV minimum 10 lat. Żywotność 30 lat.
• Moduły powinny posiadać gniazdo przyłączeniowe IP 65 , oraz zabezpieczenie przed
prądem zwrotnym minimum 25 A
• Na etapie produkcji każdy moduł powinien przejść test elektroluminescencyjny
potwierdzone zaświadczeniem producenta na etapie składania ofert.
• moduły powinny być pokryte powłoką antyrefleksyjną dla wyższej absorpcji światła
oraz nano-powłoką nanoszoną na etapie produkcji -oświadczenie producenta.
• Narożnik modułu -zaciski mechaniczne niedopuszczalne zaciski typu self-locking
• Obciążalność śniegowa 8000 Pa -certyfikat jednostki akredytowanej
• Sprawność -minimum 16,7 %
• Gwarancja na produkt 10 lat
• Liniowa gwarancja mocy 30lat
• Moc po 25 latach min 83 % wartości początkowej znamionowej.
• Współczynnik temperaturowy mocy modułu nie gorszy niż -0,43 %
• Parametry modułów oraz ich komponentów powinny spełniać wymagania norm:
-EN 61701- certyfikat modułu w korozyjnym środowisku mgły solnej
-EN 62716 – certyfikat modułu w korozyjnym środowisku amoniaku
Certyfikaty musza być wydane przez europejskie jednostki akredytowane .
Karta katalogowa sporządzona zgodnie z normami EN 50380 potwierdzona przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta modułów.


-Parametry minimalne inwertera sieciowego – potwierdzone kartą katalogową, gdy niedostępne oświadczeniem producenta

• Gwarancja pełna (brak kosztów po stronie użytkownika) min 10 lat
• Moc znamionowa AC (230 V/50 Hz, cos(φ)=1) : min 17 kW
• Trójfazowy
• Stopień ochrony IP65
• Zintegrowany rejestrator danych.
• Podłączenie do Internetu WiFi, LAN
• Sprawność min 98 %

-Instalacja ta będzie składać się z następujących elementów:

• Moduły fotowoltaiczne : 140 szt.
• Konstrukcja wsporcza na dach skośny : 2 kpl.
• Falowniki : 2 szt.
• Okablowanie DC : min 600 mb
• Rozdzielnica DC : 2 szt.
• Rozdzielnica AC : 2 szt.
• Instalacja uziemiająca : 2 kpl.
• Okablowanie AC : 2 kpl.
• TIK - Monitoring i urządzenia do zarządzania energią 2 kpl.

-Parametry instalacji:

• Moc generatora PV: 39,9 kWp,
• Powierzchnia generatorów PV: 232,1 m2,
• Liczba modułów PV: 140,
• Liczba falowników:2 szt.
• Energia, która musi być wyprodukowana przez system PV: 45 664 kWh/rok.

-Minimalne rezultaty:

• Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) 45 664 kWh
• Spec. uzysk roczny 1 111 kWh/kWp
• Stosunek wydajności (PR) 88,1 %
• Emisja CO2 rocznie minimalnie = 27 387 kg/rok

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: Biłgoraj

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW

Przedmiot zamówienia

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW.
W ramach zlecenia zaplanowano roboty instalacyjne związane z budową instalacji fotowoltaicznej wraz z inteligentnym systemem zarządzania energią wykorzystującym technologie informacyjno - komunikacyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW. Montaż instalacji obejmuje swoim zakresem m.in.: - budowę za licznikowych linii kablowych nN, - budowę złącza kablowego nN, -wykonanie instalacji zmiennoprądowej (AC) instalacji fotowoltaicznej, - wykonanie instalacji stałoprądowej (DC) instalacji fotowoltaicznej, , - układy pomiarowe (kontrolne) energii elektrycznej, - ochronę przeciwporażeniową.
Specyfikacja techniczna:
-Parametry minimalne panelu fotowoltaicznego monokrystaliczne – potwierdzone kartą katalogową
• Moc znamionowa 280 Wp (moc panelu musi być taka sama)
• Klasa ogniw A.
• Fabrycznie nowe, 60 ogniw.
• Niewymagające odśnieżania i mycia.
• Gwarancja paneli PV minimum 10 lat. Żywotność 30 lat.
• Moduły powinny posiadać gniazdo przyłączeniowe IP 65 , oraz zabezpieczenie przed
prądem zwrotnym minimum 25 A
• Na etapie produkcji każdy moduł powinien przejść test elektroluminescencyjny
potwierdzone zaświadczeniem producenta na etapie składania ofert.
• moduły powinny być pokryte powłoką antyrefleksyjną dla wyższej absorpcji światła
oraz nano-powłoką nanoszoną na etapie produkcji -oświadczenie producenta.
• Narożnik modułu -zaciski mechaniczne niedopuszczalne zaciski typu self-locking
• Obciążalność śniegowa 8000 Pa -certyfikat jednostki akredytowanej
• Sprawność -minimum 16,7 %
• Gwarancja na produkt 10 lat
• Liniowa gwarancja mocy 30lat
• Moc po 25 latach min 83 % wartości początkowej znamionowej.
• Współczynnik temperaturowy mocy modułu nie gorszy niż -0,43 %
• Parametry modułów oraz ich komponentów powinny spełniać wymagania norm:
-EN 61701- certyfikat modułu w korozyjnym środowisku mgły solnej
-EN 62716 – certyfikat modułu w korozyjnym środowisku amoniaku
Certyfikaty musza być wydane przez europejskie jednostki akredytowane .
Karta katalogowa sporządzona zgodnie z normami EN 50380 potwierdzona przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta modułów.
-Parametry minimalne inwertera sieciowego – potwierdzone kartą katalogową, gdy niedostępne oświadczeniem producenta
• Gwarancja pełna (brak kosztów po stronie użytkownika) min 10 lat
• Moc znamionowa AC (230 V/50 Hz, cos(φ)=1) : min 17 kW
• Trójfazowy
• Stopień ochrony IP65
• Zintegrowany rejestrator danych.
• Podłączenie do Internetu WiFi, LAN
• Sprawność min 98 %

-Instalacja ta będzie składać się z następujących elementów:
• Moduły fotowoltaiczne : 140 szt.
• Konstrukcja wsporcza na dach skośny : 2 kpl.
• Falowniki : 2 szt.
• Okablowanie DC : min 600 mb
• Rozdzielnica DC : 2 szt.
• Rozdzielnica AC : 2 szt.
• Instalacja uziemiająca : 2 kpl.
• Okablowanie AC : 2 kpl.
• TIK - Monitoring i urządzenia do zarządzania energią 2 kpl.

-Parametry instalacji:
• Moc generatora PV: 39,9 kWp,
• Powierzchnia generatorów PV: 232,1 m2,
• Liczba modułów PV: 140,
• Liczba falowników:2 szt.
• Energia, która musi być wyprodukowana przez system PV: 45 664 kWh/rok.

-Minimalne rezultaty:
• Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) 45 664 kWh
• Spec. uzysk roczny 1 111 kWh/kWp
• Stosunek wydajności (PR) 88,1 %
• Emisja CO2 rocznie minimalnie = 27 387 kg/rok

-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
• Dane klimatyczne Biłgoraj
• Rodzaj instalacji 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Ciąg dalszy w pkt. dodatkowy przedmiot zamówienia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Ciąg dalszy z pkt. przedmiot zamówienia

-Generatory PV:
• Moduły PV = 140
• Nachylenie = 21°
• Orientacja Południe i wschód 185 °
• Rodzaj montażu Równolegle z dachem
• Powierzchnia generatora PV 232,1 m²

-Falowniki
• Moc min 17 kW szt 2
• Sieć AC
• Liczba faz 3
• Napięcie sieciowe (jednofazowe) 230 V
• Współczynnik mocy (cos phi) +/- 1
• Sprawność europejska min 97,5

-Wymagane minimalne wyniki na powierzchnię modułu:
• Moc generatorów PV 39,9 kWp
• Powierzchnia generatora PV max 232,1 m²
• Globalne nasłonecznienie na moduł minimalne 1275 kWh/m²
• Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) 45 664 kWh/rok

-Moduły fotowoltaiczne:
• Ilość: 140
• Fabrycznie nowe
• Niewymagające odśnieżania czy mycia – potwierdzone przez producenta paneli
• Żywotność paneli PV minimum 30 lat.
• Gwarancja na produkt obejmująca wszelkie wady ukryte produktu wynosząca min 10 lat.
• Gwarancja na uzysk mocy: 10 lat gwarancji na min. 90% sprawności minimalnej oraz 25 lat gwarancji na min 83% sprawności nominalnej,

-Technologia informacyjno-komunikacyjna TIK:
• Dedykowana zastosowanym inwerterom platforma do monitorowania instalacji fotowoltaicznej i zarządzania jej pracą
• Dostęp z poziomu przeglądarki internetowej poprzez interfejs użytkownika, pozwalający przeglądać parametry pracy i stan instalacji fotowoltaicznej.
• Ma zapewniać interaktywny dostęp w czasie rzeczywistym do kluczowych wskaźników wydajności i pracy, pomagając osobom zarządzającym instalacją podejmować lepsze decyzje i szybciej realizować cele biznesowe
• W ramach platformy mają być dostępne różne widoki pozwalające zarządzać pracą i zasobami przy użyciu raportów, narzędzi diagnostycznych, narzędzi do analizy czy narzędzi do powiadamiania o alarmach i zarządzania nimi
• Fabrycznie nowe

Pozostałe informacje:
• Instalacja będzie chroniona istniejąca instalacja odgromową.
• Odbiór i uzgodnienia wykonania instalacji nastąpią z Inspektorem Nadzoru .
• Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z punktem ..Opis przedmiotu zamówienia*’
• Zakres oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
• Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.
• Technologia wykonania instalacji uzgodniona i inspektorem PPO i będzie spełniać standardy bezpieczeństwa użytkowania i gaszenia obiektów publicznych szczególnego ryzyka.
• Instalacja w obiekcie musi zostać wykonana zgodnie z kryteriami oceny możliwości przyłączania oraz wymaganiami technicznymi dla instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
• Instalacja powinna być wyposażona w pełny zintegrowany monitoring instalacji na poziomie modułów.(opis rozwiązania jeżeli nie będzie zdeterminowany technicznie )
• Zastosowane blokady uniemożliwiają współpracę źródła wytwórczego z siecią LOP w przypadku zaniku napięcia z tej sieci (instalacja źródła wytwórczego zostanie automatycznie odłączona od sieci EOP).
• Projekt powykonawczy zamienny z uzgodnieniem w lokalnej jednostce Straży Pożarnej oraz jej odbiór .
• Instalacja musi spełniać warunki techniczne i eksploatacyjne określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lub innym dokumencie wskazanym przez właściwego OSD.
• Montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadająca:
o ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub, ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub,
o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
• Serwis musi być wykonany przez autoryzowaną osobę z ważnymi certyfikatami producentów i aktualnym zaświadczeniem UDT ,wymagany na etapie składania oferty.
• Ponadto wykonawca musi posiadać referencje wykonania co najmniej 1 elektrowni minimum 30kWp w technologii pełnego monitoringu instalacji .
• Składający musi się wykazać referencjami ze wykonał instalacje z uzgodnieniem opinii inspektora Ppoż..
• Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji ze projekty powykonawcze były uzgodnione i odebrane przez inspektora Ppoż .


-Informujemy ze wszelkie, że wszelkie parametry dla przedmiotu zamówienia wpisane w zapytaniu ofertowym poza mocą modułu fotowoltaicznego jednostkową stanowią parametry minimalne w tym w szczególności dotyczy to parametrów wskazanych dla:
a) modułów fotowoltaicznych, między innymi parametry wskazane dla:
• parametry instalacji
• dane elektryczne
• dane mechaniczne
• parametry U/i
• parametry obciążenia częściowego
• pozostałe parametry
b) falowników, między innymi parametry wskazane dla:
• dane elektryczne
c) energii wyprodukowanej przez system PV – sieć AC
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych (rozumianych jako parametry nie gorsze niż wskazane w zapytaniu), a także lepszych.
Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół.

Dodatkowe przedmioty zamówienia:
Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

II. TERMIN WYKONANIA UMOWY.
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 31.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Wykonawców opisane w pkt. IV.4.1-IV.4.3 (zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia). Wykonawcy zobowiązani są złożyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone przez Zamawiającego postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
2) potwierdzenie wniesienia wadium (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 oświadczanie o wadium do niniejszego Zaproszenia).
Uwaga:
Dokumenty, o których mowa w pkt. IV muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wiedza i doświadczenie

Jak wyżej.

Potencjał techniczny

Jak wyzej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone przez Zamawiającego postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Wykonawców opisane w pkt. IV.4.1-IV.4.3 (zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia). Wykonawcy zobowiązani są złożyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone przez Zamawiającego postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
2) potwierdzenie wniesienia wadium (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 oświadczanie o wadium do niniejszego Zaproszenia).
Uwaga:
Dokumenty, o których mowa w pkt. IV muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe warunki

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWOTY WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie przez Oferenta wadium w wysokości 5.000,00 PLN.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
d) gwarancjach bankowych,
e) gwarancjach ubezpieczeniowych,
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 70 1020 5385 0000 9202 0032 6504. Wpływ wadium wnoszonego w pieniądzu na rachunek Zamawiający sprawdzi w momencie upływu terminu otwarcia ofert. Oferty podmiotów, którzy nie wpłacili wadium lub wpłacili wadium po terminie, będą odrzucone bez rozpatrywania.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty (w formie oryginału). Wadium zostanie zwrócone Oferentom niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem lub po unieważnieniu niniejszego postępowania (załącznik nr 6).

Warunki zmiany umowy

Określone w zał. 3. Wzór umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone przez Zamawiającego postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
2) potwierdzenie wniesienia wadium (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 oświadczanie o wadium do niniejszego Zaproszenia).
Uwaga:
Dokumenty, o których mowa w pkt. IV muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OCENY OFERTY.

Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia powiększoną o kwotę podatku VAT.

C=Cn+VAT

gdzie:
C- cena oferty
Cn – wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia
VAT – wartość podatku VAT

XI. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A DOSTAWCĄ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
1) cena (przez cenę rozumie się łączną cenę brutto dostawy, maszyny i uruchomienia) - 65%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
C = (C min / C of) * 65%, gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę brutto badanej oferty;
C min - cena z oferty z najniższą ceną;
C of - cena z oferty ocenianej;
2) gwarancja na urządzenia (falownik i moduły fotowoltaiczne ) - 15%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
G = (G of / G max) * 15%, gdzie:
G - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach G of - okres gwarancji z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach
Maksymalny okres gwarancji produktowej na moduły 180 m-c potwierdzony przez producenta na etapie składania oferty – maksymalny okres gwarancji na falownik 144 m-c potwierdzony kartą produktowa lub oświadczeniem producenta, okresy gwarancji powyżej podanego pułapu nie będą dodatkowo punktowane . ;

3) czas reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili podjęcia reakcji - 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
T = (T godz. / T of) * 10%, gdzie:
T - ilość punktów za czas reakcji badanej oferty;
T godz. - najkrótszy zaoferowany czas reakcji; (ilość pełnych godzin)
T of - czas reakcji z oferty badanej (ilość godzin)
4) gwarancja na roboty budowalne -rozumiany jako ilość miesięcy liczony od podpisania umowy-10% kryterium to wyliczone będzie zgodnie z zależnością :
T= (Tn/Tob)*10 % gdzie:
T- ilość punktów za gwarancje wykonania badanej oferty
Tn - termin najdłuższy (ilość miesięcy , maksymalny okres gwarancji 96 m-c ).
Tob - termin oferty badanej (ilość miesięcy)

Wykluczenia

4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone przez Zamawiającego postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RESTART G. BOROWY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Adres

3 Maja 21

23-400 Biłgoraj

lubelskie , biłgorajski

Numer telefonu

+48 696490880

Fax

0-84 6860118

NIP

9181984021

Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez firmę "RESTART" G. BOROWY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Numer projektu

RPLU.04.02.00-06-0272/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.
1526466680_ogl1.JPG
 
1533930778_protok_z_post_01.JPG
 
1556888533_protok_z_post_02.JPG
 
1556888569_protok_z_post_03.JPG
 
1533931091_protok_z_post_04.JPG
 
1533931156_protok_z_post_05.JPG
 
1533931169_protok_z_post_06.JPG
 

Powrót
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij